“Sociaal domein stagneert: Vijf jaar na decentralisatie is de ondersteuning van kwetsbare burgers nog niet op orde”

Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven toen vijf jaar geleden gestart werd met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie. De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is niet toegenomen, er zijn nog steeds knelpunten in de jeugdzorg en de kansen op werk voor mensen met een arbeidsbeperking zijn nauwelijks verbeterd. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in ‘Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid’.

Lees het volledig nieuwsbericht hier

Resultaten behoefteonderzoek bekend

Afgelopen najaar heeft onderzoeksbureau ResCon een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder familieleden en naasten in de provincie Noord-Brabant. Het doel was om inzicht te krijgen in de behoefte aan ondersteuning en in welke vorm. De vragenlijst is ingevuld door 192 naasten en familieleden. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat drie kwart van de respondenten behoefte heeft aan informatie en/of ondersteuning. De voorkeur gaat hierbij uit naar een website met tips en informatie, (thema)bijeenkomsten speciaal voor naasten en een gespreksgroep met andere naasten. Uit de toelichtingen en algemene suggesties en opmerkingen blijkt dat er veel behoefte is aan lotgenotencontact. D’n Oppepper gebruikt deze informatie om toekomstig aanbod vorm te geven.

Het volledige rapport kun je hier inzien.